25 lutego Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, na skutek której w ustawie pojawi się nowy rodzaj przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy emocjonalnej. Jest to tzw. stalking. Zgodnie z dodanym do kodeksu karnego art. 190a odpowiedzialności karnej będzie podlegał każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za tego rodzaju zachowanie będzie groziła kara pozbawienia wolności do 3 lat. Takiej samej odpowiedzialności będzie podlegał sprawca, który wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
Reklama
Nowelizacja wprowadza także typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu. Jeżeli konsekwencją stosowania przemocy emocjonalnej będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nieważne przy tym będzie, czy doszło do samobójstwa, czy była to jedynie nieudana próba odebrania sobie życia przez pokrzywdzonego.
Przestępstwo stalkingu (w formie podstawowej) będzie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że postępowanie karne z chwilą złożenia wniosku będzie się toczyć z urzędu i może on być cofnięty w trakcie dochodzenia lub śledztwa jedynie za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu. W przypadku gdy pokrzywdzony stalkingiem targnie się na własne życie, postępowanie przygotowawcze będzie wszczynane z urzędu i jego ściganie nie będzie uzależnione od decyzji ofiary przestępstwa.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Podstawa
Art. 1 pkt 2 ustawy z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Adam Makosz