IBE poprosił 4884 rodziców dzieci z klas IV szkół podstawowych o wybranie z zaproponowanej listy trzech najważniejszych cech, które powinna posiadać dobra szkoła. Wyniki ankiety IBE przedstawiono dziś

Reklama

Z ankiety wynika, że zdecydowanie najistotniejsze dla rodziców jest to, aby dziecko w szkole było bezpieczne. Taką odpowiedź wskazało 78,95 proc. badanych rodziców. "Jak można przypuszczać, rodzicom chodzi nie tylko o to, aby dzieci nie stykały się z agresją i przemocą. Zależy im także na tym, aby szkoła nie była miejscem, w którym istnieje ryzyko uzależnień od narkotyków, alkoholu itp." - czytamy w komentarzu Instytutu.

Dla znacznej części rodziców (58,15 proc.) najważniejsi są dobrzy, kompetentni nauczyciele. Ważną kwestią jest także dobra atmosfera panująca w szkole (taką odpowiedź wskazało 42,83 proc. rodziców) oraz jakość kontaktów dziecka z nauczycielami (41,56 proc.). "Szkoła powinna być miejscem, w którym dziecko dobrze się czuje i przeżywa dużo pozytywnych emocji. Od nauczycieli oczekuje się, że będą szanować uczniów, dobrze ich rozumieć oraz dostrzegać ich indywidualność. Powinni przejawiać postawę tolerancji i sprawiedliwie oceniać" - ocenili badacze z IBE.

Rzadziej oczekiwania rodziców dotyczą organizacji pracy szkoły i jej wyposażenia (25,05 proc.), a także wysokiego poziomu nauczania (22,57 proc.) oraz skutecznego wychowania (21,06 proc.). "Jak z tego wynika, kwestie należące do głównych zadań szkoły, czyli wysoki poziom nauczania i wychowania, nie należą do najczęstszych oczekiwań kierowanych pod jej adresem" - ocenia IBE.

Zdaniem mniejszego odsetka rodziców, najważniejsze jest, aby szkoła proponowała dzieciom szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych (18,19 proc.) oraz współpracowała z rodzicami i środowiskiem lokalnym (12,53 proc.).

Bardzo rzadko podaje się, że dobra szkoła powinna posiadać wysoki prestiż (7,31 proc.) oraz być sprawnie zarządzana i zorganizowana (7,74 proc.).

Ankietę przeprowadzono w ramach badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK) na reprezentatywnej grupie 4884 rodziców między grudniem 2011 r. a początkiem lutego 2012 r.

Badanie SUEK ma wskazać, które czynniki i w jaki sposób warunkują osiągnięcia edukacyjne dzieci. Analizowane są zarówno warunki panujące w szkole, domu, jak i cechy indywidualne dzieci. SUEK jest badaniem podłużnym - eksperci towarzyszą tej samej grupie dzieci przez kilka lat. Badanie rozpoczęło się jesienią 2010 r. wśród uczniów III klasy szkoły podstawowej. W tym roku zespół SUEK chce rozpocząć równoległe badanie wśród uczniów dopiero rozpoczynających naukę w szkole.

Reklama

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest niezależną placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Do 2015 r. IBE realizuje projekt systemowy "Entuzjaści Edukacji" (Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego). Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.