Umożliwia ona pełnienie obowiązków poza firmą, np. w domu. Pracownik kontaktuje się wówczas z pracodawcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. przez internet czy telefon. Dzięki temu nie musi codziennie dojeżdżać i być obecny w siedzibie firmy.
Jeśli pracodawca zgodzi się na to, aby pracownik był zatrudniony w formie telepracy, powinien uzgodnić z nim zasady wykonywania obowiązków na odległość. Przepisy zobowiązują go też do tego, aby zapewnił telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków, ubezpieczył go, pokrył koszty związane z jego instalacją, serwisem czy eksploatacją. Powinien też zorganizować pracownikowi szkolenia w zakresie jego obsługi. Jeśli pracodawca uzgodni z pracownikiem, że będzie on korzystał ze swojego prywatnego sprzętu, firma ma obowiązek wypłacać mu ekwiwalent.
Pracodawca i telepracownik w odrębnej umowie powinni też ustalić sposób potwierdzania obecności pracownika oraz formę jego kontroli. Firma musi również określić zasady ochrony przekazywanych danych oraz zapewnić pracownikowi instruktaż i szkolenie w tym zakresie (jeśli jest taka potrzeba). Mimo że telepracownik pracuje w domu, to pracodawca nadal odpowiada za bezpieczeństwo i higienę stanowiska pracy. Dlatego musi je sprawdzać, po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika.
Zasady zatrudnienia w formie telepracy są określone w art. 675 – 6717 kodeksu pracy.
Reklama