Jak złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Reklama
Do publicznych liceów, techników i zawodówek nie ma egzaminów wstępnych. Gimnazjalista musi jedynie wybrać szkołę. Będzie do niej przyjęty zgodnie z listą rankingową, która jest tworzona na podstawie wyników kandydatów z egzaminu gimnazjalnego, ocen ze świadectwa oraz wyników z konkursów przedmiotowych. Niektóre szkoły ustaliły tzw. minimum punktowe, które trzeba osiągnąć, aby zostać przyjętym. Gimnazjaliści co prawda nie znają jeszcze swoich wyników sprawdzianów gimnazjalnych, więc muszą tak wybrać szkoły, aby w razie słabej oceny egzaminacyjnej dostać się do innej placówki. Ci uczniowie, którzy otrzymali w gimnazjum internetowy login, hasło i adres strony internetowej oraz informację, jak się rejestrować, powinni już wybierać szkołę. Taka rejestracja w Warszawie rozpoczęła się 16 maja i potrwa do 24 maja. Natomiast w Gdańsku rozpocznie się jutro (19 maja) i zakończy 17 czerwca.

Do ilu szkół ponadgimnazjalnych uczeń może się zapisać

Uczeń może wybrać, zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji narodowej, maksymalnie trzy szkoły. Ale w każdej z nich może wybrać nieograniczoną liczbę klas. To zwiększa szanse gimnazjalisty na dostanie się do wymarzonej placówki oświatowej. Szkoła wybrana przez ucznia jako pierwsza będzie traktowana jak szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której w pierwszej kolejności chce dostać się uczeń. Po zarejestrowaniu kandydat ma jeszcze czas na zmiany w wyborze szkół, ale tylko do momentu zamknięcia rejestracji. Termin na dokonanie zmian (np. po otrzymaniu wyników sprawdzianu gimnazjalnego) określa każdy region.

Jak zapisać gimnazjalistę do liceum w innym mieście

Kandydatów, którzy chcą zdawać do szkół z innego regionu niż ten, pod który podlegają, obowiązują inne zasady rejestracji. Na przykład uczniowie, którzy chodzą do gimnazjów poza stolicą, sami muszą założyć swoje konto w systemie internetowym. W tym celu muszą wprowadzić do systemu swoje dane i utworzyć hasło. System sam wygeneruje login kandydata.

Do kiedy złożyć dokumenty potwierdzające wybór szkoły

Wyniki rekrutacji będą ogłaszane pod koniec czerwca i na początku lipca. Po zapoznaniu się z wynikami naboru uczeń, który dostał się do wybranej szkoły, musi jak najszybciej potwierdzić wolę podjęcia w niej nauki. W tym celu na początku lipca (dokładny termin ustala każdy region) musi dostarczyć oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wykreślony z listy przyjętych.
Podstawa prawna
Rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232 z późn. zm.).