Aby walczyć z brakami w podstawowych umiejętnościach czytania i pisania, Komisja Europejska powołała niezależną grupę ekspertów, której zadaniem jest przedstawienie pomysłów na podniesienie poziomu tych umiejętności koniecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Na czele grupy stanęła holenderska księżna Laurentien, która jest specjalną wysłanniczką UNESCO ds. walki z analfabetyzmem.

Reklama

Celem UE jest obniżenie do 2020 r. odsetka uczniów mających problemy w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych poniżej 15 proc. Tymczasem w Bułgarii czy Rumunii takich uczniów jest ponad 40 proc.; w takich krajach jak Austria, Czechy, Grecja, Włochy, Litwa, Luksemburg, Słowacja i Słowenia odsetek przekracza 20 proc.

"Najwyższa pora, aby Europa zmierzyła się z przykrą prawdą o wysokim poziomie analfabetyzmu w jej granicach. Ta inicjatywa pomoże przełamać istniejące do dziś tabu. Aby poradzić sobie z analfabetyzmem, prawdopodobnie będziemy działać także w innych obszarach, takich jak ubóstwo, szanse na zatrudnienie i zdrowy tryb życia" - oświadczyła księżna w Brukseli.

Unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Andrulla Wasiliu zapowiedziała ogólnoeuropejską kampanię celem wyeliminowania przyczyn wtórnego analfabetyznmu.

Badania prowadzone co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskazują, że od 2000 r. Europa w nieznacznym stopniu poprawiła swoje wyniki w zakresie umiejętności czytania i pisania uczniów. I trzeba zrobić o wiele więcej niż dotychczas, jeżeli państwa UE mają osiągnąć cel obniżenia do 2020 r. poniżej 15 proc. odsetka uczniów osiągających słabe rezultaty.

Tak samo pilne są działania dotyczące dorosłych. Niemal 80 mln dorosłych osób w Europie - jedna trzecia siły roboczej - ma jedynie niskie lub podstawowe umiejętności. Tymczasem szacowany odsetek miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji osiągnie do końca 2020 r. 35 proc., wobec aktualnego poziomu 29 proc.

Raport grupy wysokiego szczebla, złożonej z ekspertów w zakresie umiejętności czytania i pisania z ośrodków akademickich, świata polityki i biznesu, ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Na podstawie propozycji grupy jesienią 2012 r. komisarz Wasiliu przedstawi zalecenia krajom członkowskim.