Reklama

Policjant pomoże pracownikowi socjalnemu odebrać dziecko z rodziny w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia z powodu przemocy. Jego podstawowym zadaniem będzie umożliwienie pracownikowi socjalnemu dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych. Będzie także odpowiadał za bezpieczeństwo wszystkich uczestników postępowania. W razie potrzeby udzieli również pierwszej pomocy i wezwie pogotowie ratunkowe. Takie rozwiązania wynikają z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą.

Do tej pory brakowało przepisów wykonawczych w tej sprawie, mimo że nowela ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła obowiązek uczestnictwa policji w procedurze odebrania dziecka już od 1 sierpnia 2010 r. Wezwanie policji przez pracownika socjalnego będzie się odbywało w sposób dostosowany do konkretnych okoliczności. Wniosek w tej sprawie będzie mógł mieć dowolną formę. Przesłanką odebrania dziecka przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem policji będzie bezpośrednie zagrożenie jego życia lub zdrowia dziecka.

W razie potrzeby funkcjonariusz będzie miał obowiązek podjąć niezbędne czynności mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia osób uczestniczących w czynnościach. Będzie mógł stosować środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Funkcjonariusz wręczy rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka pisemne pouczenie o prawie złożenia do sądu opiekuńczego zażalenia na odebranie dziecka, jeżeli pouczenia nie wręczył pracownik socjalny. Ze swych czynności policjant sporządzi notatkę urzędową, której kopie otrzymają sąd opiekuńczy oraz placówka pomocy społecznej.

ewa.ivanova@infor.pl