Czytelniczka w przyszłym roku urodzi dziecko.

– Czy nastąpią zmiany dotyczące becikowego – pyta pani Joanna z województwa zachodniopomorskiego.

Tak. Otóż od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia. Powinno z niego wynikać, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia wymienionego zaświadczenia oświadczeniem. Zwrócono na to uwagę w komunikacie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podkreślono, wzór powyższego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Rozporządzenie to wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 9 i art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Art. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. nr 50, poz. 301).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 14 lipca 2011 r. (www.mpips.gov.pl).