Od podatku dochodowego od osób fizycznych w rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć ulgę prorodzinną, która maksymalnie (za okres 12 miesięcy) wynosi 1112,04 zł. Podatnik, który decyduje się na ulgę, a jednocześnie korzysta ze świadczeń rodzinnych, musi wiedzieć, że na skutek odliczenia ulgi zwiększy się jego dochód brany pod uwagę, przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł lub 583 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Jak wyjaśnia Joanna Szydlik, adwokat z zespołu kancelarii adwokackich RS Adwokaci w Poznaniu, w ustawie o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) dochód rodziny należy rozumieć jako przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

– Dochód ten stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Joanna Szydlik.

Zatem żeby ustalić dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka, trzeba m.in. od przychodu podlegającego opodatkowaniu odjąć kwotę należnego PIT. Od tego zaś (tj. od podatku) można odliczyć kwotę ulgi prorodzinnej.

– Jeśli podatek dochodowy na skutek odliczenia będzie dużo niższy, to dochód obliczany dla potrzeb ustawy o świadczeniach rodzinnych może się okazać wyższy niż ustawowy próg dochodowy, który uprawnia do ubiegania się o zasiłek – ostrzega nasza rozmówczyni.

Paradoksalnie zatem przy określonej wysokości przychodu i pozostałych składników, które zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu rodziny i przy jednoczesnym korzystaniu z ulgi prorodzinnej, matematyczne obliczenie może prowadzić do pozbawienia prawa do zasiłku rodzinnego.

Odliczając ulgę w zeznaniu za 2010 rok, można utracić prawo do zasiłku w kolejnym okresie zasiłkowym. Joanna Szydlik zwraca uwagę, że aktualnie trwa okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 listopada 2010 r. i zakończy się 31 października 2011 r. Zatem dopiero od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2010.

Ważne!

Ulgę prorodzinną odlicza się od podatku obliczonego według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. i 32 proc., pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

magdalena.majkowska@infor.pl