Umowa na okres próbny jest umową terminową. Maksymalny okres próbny wynosi trzy miesiące (wg kodeksu pracy art. 25), nie jest natomiast określona dolna granica trwania tej umowy - pracodawca może z nami podpisać dokument na okres próbny trwający na przykład dwa tygodnie.

Umowa zawarta na okres próbny może, choć nie musi, poprzedzać umowę na czas określony lub nieokreślony. Okres próbny rozpoczyna się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy lub z dniem zawarcia umowy. Zarówno pracodawca, jak i my możemy rozwiązać umowę zawartą na okres próbny. Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy na okres próbny nie musi być uzasadnione.

Kodeks pracy reguluje okresy wypowiedzenia zależnie od czasu trwanie umowy:
- 3 dni robocze - jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,
- 1 tydzień - jeśli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,
- 2 tygodnie - jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące (art. 34).

Umowa musi być zawarta na piśmie. Jeżeli nie została zawarta w takiej formie, pracodawca musi nam potwierdzić jej warunki najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.
Umowa na okres próbny ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli zostanie zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, a uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.
Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki ją zawarto. W trakcie trwania umowy może się jednak okazać, że nie wypełniamy dobrze swoich obowiązków albo że posiadane przez nas kwalifikacje są niewystarczające na danym stanowisku.
Taką umowę można wówczas rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
W przypadku wypowiedzenia umowy na okres próbny z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu możemy uzyskać odszkodowanie (nie istnieje możliwość przywrócenia do pracy) w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.
Warto wiedzieć, że podczas dwutygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługują dwa płatne dni na poszukiwanie pracy.
My z kolei możemy również rozwiązać za wypowiedzeniem umowę zawartą na czas określony, jeżeli okaże się, że praca nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
Jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze, jeżeli przekracza dwa tygodnie - tydzień, a w przypadku zawarcia trzymiesięcznej umowy - dwa tygodnie.
Oczywiście w każdej chwili strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

PD