Dziecko w urzędzie powinni zgłosić ojciec lub matka, ostatecznie może to uczynić lekarz, położna lub inna osoba obecna przy porodzie (musi mieć upoważnienie od rodziców).

Co trzeba złożyć?
- skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim (nie trzeba przedstawić odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego).
Jeśli są w separacji, dostarczają odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o orzeczonej przez sąd separacji.
Jeśli matka jest panną, musi złożyć odpis skrócony aktu urodzenia.
Wdowa - odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu zgonu męża.
Rozwiedziona - odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Dowody osobiste matki i ojca dziecka lub paszporty, jeśli któreś z rodziców jest cudzoziemcem.

Urząd stanu cywilnego może odmówić, jeśli rodzice zechcą nadać dziecku więcej niż dwa imiona, gdy imiona są w formie zdrobniałej czy obraźliwej. Jeśli po namyśle rodzice dojdą do wniosku, że pochopnie wybrali dziecku imię, mogą je zmienić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.