Dla kogo pomoc
Opieka społeczna przyznaje zasiłki dla osób dorosłych, które z różnych powodów nie są w stanie same się utrzymać. Są to zarówno zasiłki pieniężne, jak i pomoc materialna.
Najważniejszym warunkiem, jaki musisz spełniać, by móc się o taką pomoc ubiegać, jest niski dochód. Jeśli mieszkasz sama, Twój dochód nie może być wyższy niż 477 zł netto, a jeśli żyjesz w rodzinie - 351 zł netto. Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń socjalnych i pieniędzy, które osoba bezrobotna dostaje za wykonywanie prac społecznych.
Ale niski dochód to nie wszystko. Musisz mieć również trudną sytuację życiową. Pomoc z opieki społecznej przeznaczona jest bowiem przede wszystkim dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu np. braku pracy, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, a także klęski żywiołowej.

Zasiłki i porady
Z opieki społecznej możesz uzyskać zarówno pomoc materialną - finansową i rzeczową, jak i psychologiczną - w formie poradnictwa specjalistycznego.
W zależności od Twojego położenia dostaniesz z pomocy społecznej zasiłek stały, okresowy bądź celowy. Czym one się różnią? Pierwszy wypłacany jest praktycznie do końca życia, ale musisz być całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek okresowy dostajesz do momentu, aż Twoja sytuacja się poprawi, a przeznaczony jest głównie dla osób bezrobotnych i ciężko chorych. Natomiast zasiłki celowe wypłacane są np. na zakup leków, żywności, odzieży, opału, czy też na pokrycie kosztów zdarzenia losowego (m.in. pożaru czy powodzi).

Ważne dokumenty
Jak się starać o zasiłek? Musisz do najbliższego ośrodka pomocy społecznej zanieść potrzebne dokumenty: zaświadczenie o dochodach netto, rachunki za opłaty mieszkaniowe, a ponadto jeśli jesteś bezrobotny - zaświadczenie o rejestracji w urzędzie pracy, jeśli jesteś niepełnosprawny - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osoby chorej - zaświadczenie od lekarza. Na miejscu wypełniasz odpowiedni wniosek. Pomoże Ci w tym pracownik opieki społecznej.

Na jakie kwoty możesz liczyć

Zasiłek stały - kwota minimalna to 30 zł, a maksymalna 444 zł

Zasiłek okresowy - kwota minimalna to 20 zł, a maksymalna 418 zł