§ Karą pieniężną lub naganą albo upomnieniem pracodawca może nas ukarać np. za:

- nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych
- opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
- picie alkoholu w pracy lub przyjście do niej w stanie nietrzeźwym.

§ Pracodawca nie ma prawa dowolnie ustalać wysokości kary pieniężnej.

Za jedno przewinienie kara ta nie może przekraczać wynagrodzenia pracownika za jeden dzień pracy.
Jeśli pracownik naruszył kilka obowiązków, łączna wysokość kary nie może przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia netto w danym miesiącu, po dokonaniu potrąceń (np. alimentów). Kary tej nie należy mylić z odszkodowaniem, które pracownik może zapłacić za wyrządzenie pracodawcy szkody.

§ Ukaranie pracownika może nastąpić tylko w określonym czasie.
Pracodawca ma na to 2 tygodnie od chwili, gdy dowiedział się o przewinieniu. Nie może jednak ukarać pracownika później niż 3 miesiące od wykroczenia.

§ Pracodawca ma obowiązek na piśmie poinformować pracownika o karze. W piśmie takim muszą się znaleźć następujące informacje: rodzaj naruszenia przepisów - jakiego dopuścił się zatrudniony, data wykroczenia, informacja o prawie pracownika do złożenia sprzeciwu oraz terminie, w jakim może to zrobić. Odpis takiego pisma włączany jest do akt pracownika.

§ Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o jej zastosowaniu znika z akt zatrudnionego. Jednak na wniosek samego pracownika lub organizacji związkowej reprezentującej jego interesy, pracodawca może uznać karę za niebyłą jeszcze przed upływem roku.

§ W razie wyjątkowo ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub popełnienia przez pracownika przestępstwa, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Podstawą do takiego rozwiązania może być np. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym czy poważne naruszenie obowiązków służbowych. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie może jednak nastąpić po upływie miesiąca od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie.

Jak możesz się bronić?

Zanim pracodawca nałoży na Ciebie karę, musi Cię wysłuchać. Jeśli tego nie zrobił lub uważasz, że niesłusznie Cię ukarał, możesz:

- złożyć w ciągu 7 dni sprzeciw do pracodawcy;
- wystąpić do sądu (gdy pracodawca nie uwzględni sprzeciwu). Masz na to 14 dni od daty zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu. Jeśli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ciągu 14 dni, musi go przyjąć i nie może Cię ukarać;
- pamiętaj również, że za jedno przewinienie możesz zostać ukarana tylko jedną karą. Pracodawca nie może zastosować równocześnie, np. nagany i kary pieniężnej.


Maja Zielonka