Czy becikowe należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym?
Nie, nie musi Pani. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz becikowe są świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i zostały zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. ? Pracuję na umowę o dzieło. Czy mogę odliczyć wydatki na zakup komputera, który jest mi potrzebny do pracy? Niestety, nie. W rozliczeniu rocznym za 2006 r. nie ma możliwości odliczenia wydatków na zakup komputera.

Przez cały 2006 rok pracowałam w Irlandii. W styczniu 2007 roku wróciłam do Polski. Czy muszę wypełnić i złożyć PIT?
Tak, jeśli uzyskiwała Pani dochody z pracy najemnej w Irlandii Północnej. Stosuje się tu tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. W tym wypadku należy wypełnić dodatkowo nowy PIT/ZG. Jeśli pracowała Pani w Irlandii Południowej i nie uzyskała dochodów w Polsce, nie musi Pani składać PIT-u.

Miałam prawo do ulgi remontowej, ale nie wykorzystałam całej do 2005 r. Czy mogę resztę odpisać w Picie za rok 2006?
Tak, ale tylko w sytuacji, gdy faktury za wydatki remontowe zostały ujęte w PIT-D za 2005 rok i po przeniesieniu do rozliczenia rocznego za 2005 rok kwota odliczenia przekroczyła kwotę podatku dochodowego za cały rok. Kwotę przekroczenia może Pani odliczać w latach następnych, aż do całkowitego odliczenia.

W ubiegłym roku wpłaciłam 5 tysięcy zł na lokatę terminową w banku. Czy w Picie muszę uwzględnić dochód z tej lokaty?
Jeżeli lokata nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, to od dochodu z niej należy zapłacić 19-proc.zryczałtowany podatek. Gdy lokata została założona w banku będącym polskim podatnikiem, nie musi Pani wykazywać tego dochodu w Picie. To bank ma obowiązek zadeklarować i odprowadzić powyższy podatek.

We wrześniu ubiegłego roku wyszłam za mąż. Czy mogę rozliczać się wspólnie z mężem za rok 2006? Mamy wspólnotę majątkową.
Niestety, nie. Warunkiem wspólnego rozliczenia się małżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Mieszkam z dzieckiem i sama je wychowuję. Nie mam jednak ani rozwodu, ani separacji z mężem. Czy mogę się rozliczać z dzieckiem jako samotna matka?
To zależy od tego, czy jest Pani osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów podatkowych. Za taką uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika albo osobę, w stosunku do której orzeczono separację. Osobą samotnie wychowującą dzieci jest też w rozumieniu prawa osoba będąca w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności.

Mój teść przebywa w domu pomocy społecznej. 70 proc. opłat za pobyt jest potrącane z emerytury. Resztę dopłacam ja (dobrowolnie). Czy mogę odliczyć to sobie od dochodu?
Nie. Nie został bowiem spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających podatnika do takiego odliczenia, a mianowicie ten, że teść nie jest na Pani utrzymaniu. Opłaca Pani tylko niewielką część kosztów jego pobytu w domu opieki.

Jak zaokrąglać kwotę podatku? Słyszałam, że nastąpiły tu jakieś zmiany…
Podatek zaokrąglamy do pełnego złotego. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomijamy, a wynoszące 50 i więcej gr, podwyższamy do pełnych złotych.

Pomyłka to nic strasznego
Jeśli pomyliłaś się przy wypełnianiu PIT i nie uwzględniłaś np. jakiegoś dochodu, złóż korektę. Jeszcze raz wypełnij taki sam formularz, wpisując wszystkie dochody. Zakreśl odpowiedni kwadrat, oznaczający, że składasz korektę.

SKALA PODATKOWA W 2006 ROKU
Twoje dochody wynoszą:
* nie więcej niż 2790 zł - nie zapłacisz podatku
* od 2790 zł do 37 024 zł - zapłacisz 19% podstawy minus 530,08 zł
* od 37 024 zł do 74 048 zł - zapłacisz 6 504,48 zł + 3% nadwyżki ponad 37 024 zł
* od 74 048 zł - zapłacisz 17 611,68 + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

W tym roku mamy nieco więcej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Ostateczny termin upływa 2 maja.

Barbara Magierek
Agnieszka Chojnacka

opr. na podst. "Pani domu"