I Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia (w złotych)

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 532,90
- obniżony (80%) 426,40
- podwyższony (120%) 639,50
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40% zasiłku dla bezrobotnych) 213,20
- kontynuowania nauki 266,45
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100% zasiłku dla bezrobotnych ). 532,90
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych -20% zasiłku podstawowego 106,60
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych), 266,45
- z własnej inicjatywy (do 30%zasiłku dla bezrobotnych) 159,87
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia -kosztów opieki nad dzieckiem -w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50% zasiłku dla bezrobotnych). 266,45
6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 6,20/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2006 r. o 2,1%, tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. w stosunku do 2004 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości -32,52%, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowaniado wykonywania zawodu u pracodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % -kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym), tj. w łacznej wysokości -33,4%.

II Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 532,90 + 95,92 *) 628,82
-w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 532,90 + 95,92 *) 628,82
-w pełnym wymiarze -refundacja za co drugi miesiąc (936,00+ 168,48*) 1.104,48
2. Robót publicznych
-refundacja za każdy miesiąc (50% przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1 331,26 +239,63 *), 1 570,89
-refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2 662,51 + 479,25*) 3 141,76
3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne -za zatrudnionego przez okres conajmniej 12 miesięcy bezrobotnego(do 300% minimalnego wynagrodzenia) 2.808,00
4. Prac społecznie użytecznych (60% świadczenia) 3,72/godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18%; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90% do 3,60%) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia
(do 400% przeciętnego wynagrodzenia) 10 650,04
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500% przeciętnego wynagrodzenia) 13 312,55
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300% przeciętnego wynagrodzenia) 7 987,53
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200% przeciętnego wynagrodzenia) 5 325,02
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
(do 500% przeciętnego wynagrodzenia) 13 312,55
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006r.) 5,50%
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę -pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV Wynagrodzenia i składki

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) 936,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw. 2006 r. 2 662,513. Składka na Fundusz Pracy 2,45%
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2006 r.) 9%
*/ od 1.01.2007 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł.