Intercyza, w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym określana jako umowa majątkowa małżeńska, jest jednym ze sposobów zmodyfikowania podstawowego ustroju majątkowego małżonków, czyli wspólności ustawowej małżeńskiej. Ta powstaje między małżonkami w chwili zawarcia związku i obejmuje majątek wspólny nabyty
w trakcie jego trwania. Majątek ten zarządzany jest wspólnie, a niektóre decyzje (głównie dotyczące nieruchomości) muszą być podejmowane jednomyślnie.

W umowie majątkowej małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć albo, co się zdarza najczęściej, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Taka umowa może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Ponadto umowa majątkowa małżeńska może być zmieniana albo rozwiązana. Jeśli zostanie rozwiązana w czasie trwania małżeństwa, to między małżonkami powstaje wspólność ustawowa (opisywana wyżej), chyba że strony postanowiły inaczej.


Jeżeli rozdzielność majątkową ustanowiono przed zawarciem związku małżeńskiego, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak i nabyty później. W przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania małżeństwa ustawową wspólność majątkową zastępuje rozdzielność, a małżonkowie zachowują te składniki majątku, które im przypadły w wyniku podziału majątku wspólnego oraz wszystkie przedmioty nabyte po ustanowieniu rozdzielności. Przedmioty objęte rozdzielnością majątkową stanowią wyłączną własność małżonka, do którego należą, i tylko on nimi zarządza.


Rozdzielność majątkowa jest korzystna i zalecana, gdy np. jeden z małżonków (przyszłych małżonków) jest przedsiębiorcą albo ma problemy finansowe lub osobiste (hazard itp.). Przedmałżeńska dysproporcja majątkowa może być wyrównana jedynie umową o rozszerzenie wspólności ustawowej, gdyż zasadniczo mienie przedmałżeńskie będzie stanowiło majątek osobisty. Czasem intercyzy zawierają dodatkowe zapisy o charakterze np. alimentacyjnym, odszkodowawczym, ze wskazaniami co do ewentualnego podziału majątku wspólnego itp.


Każda umowa majątkowa małżeńska pod rygorem nieważności musi być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenia takiej umowy wynosi maksymalnie 400 zł (+88 zł VAT-u). Do sporządzenia umowy jest potrzebna zgoda obojga zainteresowanych.
Do jej podpisania trzeba wylegitymować się notariuszowi dowodami osobistym lub paszportami, a osoby pozostające w związku małżeńskim winny okazać akt małżeństwa (dotyczy intercyzy zawieranej w trakcie małżeństwa).