1. Masz prawo do emerytury, jeśli skończyłaś 60 lat i przepracowałaś minimum 20 lat. Odchodząc na emeryturę, masz prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości twojego jednomiesięcznego wynagrodzenia

2. Prawo do wcześniejszej emerytury mają: kobiety w wieku 55 lat, które przepracowały co najmniej 30 lat i są inwalidkami I lub II grupy; kobiety w wieku 55 lat, uprawnione do renty inwalidzkiej z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jeśli przepracowały minimum 20 lat; kobiety zwolnione w wyniku zwolnień grupowych, o ile przepracowały minimum 35 lat; kobiety, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym, kalekim, upośledzonym umysłowo, jeśli mają minimum 20 lat stażu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 1989 r.).

3. W przypadku, gdy twój mąż umrze, a był gdzieś zatrudniony lub już nie pracował, ale z powodu choroby pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, masz prawo do odprawy pośmiertnej.

4. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od tego, jak długo Twój mąż był zatrudniony, i wynosi: jednomiesięczną pensję, jeśli trwało to krócej niż 10 lat; trzymiesięczną pensję, jeśli okres ten był dłuższy niż 10, a nie dłuższy niż 15 lat; sześciomiesięczną pensję, jeśli był zatrudniony dłużej niż 15 lat.

5. Odprawa pośmiertna przysługuje nie tylko Tobie, ale i innym członkom rodziny spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej i jest dzielona po równo między was wszystkich.

6. Jeśli pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, dostaje tylko połowę właściwej kwoty.

7. Jeśli szef męża ubezpieczył go na życie, a odszkodowanie wypłacone po jego śmierci nie jest niższe od przysługującej Twojej rodzinie odprawy, nie zostanie wam ona wypłacona. Jeśli zaś odszkodowanie jest niższe od odprawy, szef twojego męża wypłaci tylko różnicę między nimi.

Podstawa prawna: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 (DzU nr 24, poz. 141 z 1974 r. z późn. zm.)

W realizacji tematów pomogli nam:
- eksperci z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- Anna Szul-Szywała z Biura Porad Prawnych Femina Legis(www.kobietaiprawo.pl)