48 proc. ankietowanych uważa, że obecny system edukacji jest "raczej dobry", a 3 proc. - że "zdecydowanie dobry". Odpowiedź "raczej zły" wskazało 28 proc., a "zdecydowanie zły" - 8 proc. Natomiast 13 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Według CBOS, lepszy obraz systemu edukacji mają respondenci stykający się na co dzień z życiem szkół (przede wszystkim rodzice uczniów, a także wszyscy, w których rodzinie, gospodarstwie domowym są uczniowie) niż osoby niemające tak bliskiego kontaktu z uczniami i w związku z tym gorzej poinformowane o tym, co się dzieje w szkołach, lub znające problemy edukacji tylko z przekazu medialnego.

Do najbardziej krytycznych należą osoby z wyższym wykształceniem, o wysokiej pozycji społeczno-zawodowej, dobrze sytuowane, zatrudnione w instytucjach państwowych i publicznych. Częściej oceny negatywne niż pozytywne wystawiają szkolnictwu mieszkańcy wielkich miast.

W opinii większości respondentów polskie szkoły stwarzają uczniom warunki do rozwoju intelektualnego. Zdaniem 79 proc. rodziców zapewniają wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz wysoki poziom wiedzy (74 proc.), uczą także samodzielnego myślenia (63 proc.), i rozwijają zainteresowania ( 62 proc).

Prawie 70 proc. badanych uważa ponadto, że szkoły współpracują z rodzicami uczniów. Ponad połowa wyraża przekonanie, że wypełniają swoje zadania wychowawcze oraz uczą pracy zespołowej, współdziałania przy rozwiązywaniu problemów.