Czy dywidendę należy wykazać w PIT?

Dziecko odziedziczyło po ojcu udziały w spółce akcyjnej. Zarząd majątkiem małoletniego sprawuje matka. Czy dochód z dywidendy matka powinna doliczyć w swoim zeznaniu?

NIE Spółka akcyjna jest spółką kapitałową. W przypadku takiej spółki dochód z reguły pochodzi z wypłaconej dywidendy. Podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jest potrącany przez płatnika. Do poboru podatku od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji pieniędzy z tytułu dywidend zobowiązana jest spółka dokonująca wypłaty należności. Pobrany podatek podlega przekazaniu w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby płatnika. W tym momencie następuje całkowite rozliczenie tego podatku.

Przychodu uzyskanego na terytorium Polski z dywidend, od których pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu, nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. W związku z tym pobrany przez płatnika podatek zryczałtowany jest podatkiem należnym, a dochodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

Art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy doliczać dochód z majątku dziecka?

Małoletnie dziecko jest właścicielem działki. W 2010 roku była ona wydzierżawiana. Czy taki dochód wykazuje się w zeznaniu rodzica?

TAK Dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych) podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Doliczeniu nie podlegają jednak dochody dzieci z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Takie dochody podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka, co oznacza, że rodzic składa w jego imieniu odrębny formularz PIT.

Sposób opodatkowania dochodów małoletnich dzieci uzależniony został również od tego, czy rodzicom przysługuje zarząd nad danym składnikiem majątku dziecka, czy też nie. Jak wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

W opisanym przypadu dochód dziecka uzyskany z tytułu dzierżawy rodzic powinien zatem wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, doliczając do swoich dochodów.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 101 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy nierezydent rozliczy w PIT dziecko?

Podatnik jest obywatelem Czech. W ubiegłym roku pracował w Polsce na podstawie umów-zleceń. Natomiast jego małoletni syn uzyskał dochody z majątku położonego w Polsce. Czy nierezydent dolicza dochody dziecka w swoim zeznaniu podatkowym?

TAK Nierezydentów, czyli osoby uzyskujące dochód ze źródeł położonych na terytorium Polski, niemające tu miejsca zamieszkania – obowiązuje taka sama zasada co podatników mających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Oznacza to, że w przypadku gdy dzieci takich podatników uzyskają dochody podlegające opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, dochody te połączyć należy z dochodami rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, w których rodzice nie mają prawa do dysponowania przychodami dzieci.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).


Czy wszystkie dochody wykazać w jednym PIT?

Podatniczka wychowuje małoletnie dzieci: córkę, która pobiera rentę i syna który odbył płatną praktykę. Czy wszystkie dochody córki i syna matka powinna rozliczyć razem ze swoimi w PIT-36?

NIE Matka doliczy do swoich dochodów i wykaże w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 wyłącznie dochód córki z renty rodzinnej. Do dochodów matki nie należy natomiast doliczać dochodów syna, które uzyskał, odbywając praktykę. Wynika to z tego, że do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów dzieci z ich pracy, a także stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Dochody z praktyki będą stanowiły dochody dziecka z jego pracy. W konsekwencji należy je wykazać w odrębnym zeznaniu PIT-37, które matka powinna złożyć i podpisać w imieniu małoletniego syna.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy konieczny jest załącznik do zeznania?

Podatnicy będą doliczać do swoich dochodów dochód syna. Czy wraz z zeznaniem PIT-36 powinni złożyć również załącznik?

TAK Rodzice są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci i rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Druk ten przeznaczony jest dla podatników opodatkowujących zarówno swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka (także jako samotny rodzic).

Dochody małoletnich dzieci podatnik wykazuje w części D.3. zeznania PIT-36. Jednak przed wypełnieniem formularza należy wypełnić specjalny załącznik – PIT/M. Jest to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Należy tu szczegółowo wykazać dochody (straty) małoletnich dzieci w zależności od źródła przychodów, tj. renty krajowe i zagraniczne, najem lub dzierżawa, prawa majątkowe lub inne źródła niewymienione powyżej. Dochody te podlegają sumowaniu. W załączniku tym należy również podać informację, czy prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci przysługuje obojgu, czy tylko jednemu z rodziców.

Kwotę dochodu z poz. 30 załącznika PIT/M należy przenieść do poz. 131 lub poz. 132 zeznania PIT-36 (odpowiednio podatnik lub małżonek). Kwotę zaliczki z poz. 31 załącznika PIT/M należy natomiast przenieść do poz. 133 lub poz. 134 zeznania PIT-36 (odpowiednio podatnik lub małżonek).

Małżonkowie muszą pamiętać, że bez względu na sposób rozliczenia, tj. wspólnie albo indywidualnie, składają odrębny załącznik PIT/M.

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy dochód dziecka rozliczyć po połowie?

Rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu nieruchomości stanowiącej własność małoletniego dziecka. Rodzice będą składać indywidualne zeznania podatkowe. Czy dochód dziecka należy doliczyć po połowie?

TAK Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza szczególną zasadę opodatkowania dochodów małoletnich dzieci. I tak dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zatem jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu nieruchomości stanowiącej własność małoletnich dzieci, to przychody (dochody) z tego tytułu powinny być doliczone do przychodów (dochodów) rodziców. Przy czym, jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodu każdego z małżonków.

Z przepisów wynika zatem, że podatnikami są rodzice, a nie małoletnie dziecko. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z małżonków. Trzeba również pamiętać, iż zasada, że dochody dziecka należy doliczyć do połowie, nie ma ponadto zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy dziecko pełnoletnie rozliczy się samo?

Syn podatniczki we wrześniu ubiegłego roku ukończył 18 lat. Przez cały rok uzyskiwał dochody z pracy. Łączny dochód syna to ok. 10 tys. zł. Czy składa samodzielnie zeznanie podatkowe?

TAK Po pierwsze podkreślić należy, że nie łączy się z dochodami rodziców dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W przypadku uzyskiwania przez małoletnie dziecko takich dochodów rodzic składa w imieniu małoletniego dziecka zeznanie podatkowe. Natomiast jeżeli dziecko uzyskujące dochód podlegający opodatkowaniu ukończyło w roku podatkowym 18 lat, to samodzielnie składa zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności.

Pamiętać należy, że pełnoletnie dziecko jest zobowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletniości również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2010 r. 3091 zł (jest to kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku).

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).