Unia Europejska podpisała wczoraj konwencję, która umożliwia współpracę władz amerykańskich z władzami w Europie w zakresie wypłacania alimentów, gdy rodzice po rozwodzie będą w innych państwach. Chodzi o to, by ojciec nawet po wyjeździe do USA wywiązywał się zobowiązań, a dziecko nadal otrzymywało pomoc. Konwencja haska w sprawie alimentów ustanawia ogólnoświatowy system dochodzenia świadczeń na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych. Tworzy ona wspólne ramy prawne dla państw UE i państw trzecich, tak by władze z różnych państw mogły ze sobą współpracować przy egzekwowaniu roszczeń alimentacyjnych, a dłużnicy nie mieli możliwości uchylania się od zobowiązań poprzez opuszczenie UE. Przewiduje także bezpłatną pomoc prawną w międzynarodowych sprawach dotyczących alimentów na rzecz dzieci. Konwencja stanowi uzupełnienie przepisów własnych UE w sprawie uznawania i egzekwowania orzeczeń dotyczących alimentów, które zaczną być stosowane od 18 czerwca 2011 r.

WIĘCEJ www.ec.europa.eu