PROBLEM

RADA

Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z obydwu tytułów. Zasiłek macierzyński przysługuje jej przez okres 140 dni z każdego z tych tytułów.

UZASADNIENIE

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu albo w okresie przebywania na urlopie wychowawczym. Jeżeli ubezpieczona podlega ubezpieczeniu chorobowemu z kilku tytułów, zasiłek macierzyński przysługuje jej z każdego z tych tytułów. Zatem Państwa pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego oraz z tytułu pracy na 1/2 etatu, podjętej w ramach nowej umowy o pracę w czasie tego urlopu.

Fakt podjęcia pracy na podstawie nowej – dodatkowej umowy o pracę zawartej z własnym pracodawcą należy odróżnić od sytuacji, gdy pracownica, która mogłaby skorzystać z urlopu wychowawczego, zamiast tego złoży pracodawcy wniosek o wyrażenie zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogłaby korzystać z tego urlopu (art. 186 Kodeksu pracy). Praca w obniżonym wymiarze jest alternatywą korzystania z urlopu wychowawczego. Pracownica nie przebywa wówczas na urlopie wychowawczym. W takim przypadku, w razie urodzenia kolejnego dziecka w okresie wykonywania pracy w obniżonym wymiarze etatu, przysługuje jej zasiłek macierzyński tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu urodzenia dziecka w okresie pracy w obniżonym wymiarze.

Sytuacja, w jakiej znajduje się Państwa pracownica, jest inna. Przebywa ona na urlopie wychowawczym i w czasie tego urlopu podjęła dodatkowe zatrudnienie w Państwa firmie. Wobec tego przysługuje jej zasiłek macierzyński z dwóch tytułów, tj. zarówno z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, jak i podjęcia w tym czasie dodatkowej pracy.

WAŻNE!

Ubezpieczony, który ma kilka tytułów do ubezpieczeń, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego odrębnie z każdego tytułu.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej za okres urlopu macierzyńskiego, który zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

● 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

● 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

● 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci,

● 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,

● 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci (art. 180 § 1 Kodeksu pracy).

Pracownica może wykorzystać co najmniej 2 tygodnie z wyżej wymienionego wymiaru urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 Kodeksu pracy).

Okres, przez jaki przysługuje zasiłek macierzyński, może być krótszy w sytuacji, gdy prawo do tego zasiłku powstało w okresie urlopu wychowawczego. Wówczas zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. przez okres skrócony o 2 tygodnie. Jednak skrócenia tego okresu należy dokonywać tylko wtedy, gdy cały okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego (bez skracania go o 2 tygodnie) mieści się w okresie udzielonego urlopu wychowawczego. Natomiast jeżeli choćby część urlopu macierzyńskiego wykraczałaby poza udzielony urlop wychowawczy, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego (bez skracania go o 2 tygodnie).

W przypadku Państwa pracownicy pełny wymiar zasiłku macierzyńskiego, tj. 140 dni, obejmuje okres od 15 kwietnia do 1 września 2011 r., czyli wykracza poza okres udzielonego urlopu wychowawczego, który kończy się 30 czerwca 2011 r. W związku z tym przysługuje jej zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego.

• art. 29–31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),

• art. 180, art. 186 Kodeksu pracy.