Anna Telec

adwokat

Pracownicy mają rację. Sam system równoważnego czasu pracy nie jest przesłanką dopuszczalności pracy w niedziele i święta.

Katalog prac, przy których praca w niedziele i święta jest dozwolona, jest zamknięty. Praca ta jest dozwolona:

● w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

● w ruchu ciągłym,

● przy pracy zmianowej,

● przy niezbędnych remontach,

● w transporcie i w komunikacji,

● w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

● przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

● w rolnictwie i hodowli,

● przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, m.in. w:

a) gastronomii,

b) zakładach hotelarskich,

c) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

● w stosunku do zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

W podanym wyliczeniu nie ma systemu równoważnego czasu pracy, zatem pracodawca nie miał prawa wyznaczać pracownikom pracy w niedziele.

Podstawa prawna

Art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).