Czytelnik prowadzi agencję reklamową. W najbliższej kampanii reklamowej konieczne będzie wykorzystanie kilkorga dzieci w wieku 10 – 12 lat, których udział w działaniach promocyjnych potrwa kilka miesięcy.

Czy można legalnie zatrudnić takich młodocianych – pyta pan Robert z Warszawy.

Tak. Co do zasady zatrudnienie młodocianych w wieku poniżej 16 lat jest niedopuszczalne. Istnieją od niej jednak pewne wyjątki.

Jeden z nich dotyczy podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Zatrudnienie dziecka przez taki podmiot wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Inspektor pracy może wydać zezwolenie na wniosek podmiotu zatrudniającego.

Ma on jednak prawo odmowy wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka bądź zagraża wypełnianiu przez nie obowiązku szkolnego.

Zezwolenie może także zostać cofnięte na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo z urzędu przez inspektora pracy, jeśli zostaną naruszone warunki jego udzielenia.

Zatrudnienie dziecka młodszego niż 16 lat w tym trybie nie może mieć charakteru pracowniczego. Z jego rodzicami lub opiekunem prawnym podmiot zatrudniający musi więc zawrzeć umowę cywilnoprawną.

Podstawa prawna

Art. 3045 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).