Rodzic, aby otrzymać becikowe lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką w trakcie ciąży. Wymóg ten dotyczy tylko rodziców biologicznych, nie muszą go przedstawiać opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Ten ostatni to osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Takie prawo daje opiekunom art. 15b ust. 7 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Gminy zwracają jednak uwagę, że ten wyjątek nie odnosi się bezpośrednio do rodzica, który przysposobił dziecko i dopiero wtedy składa wniosek o becikowe. Nie wiadomo więc, czy rodzic adopcyjny powinien dołączyć zaświadczenie lekarskie. Większość gmin stosuje rozwiązania korzystne dla takich rodziców.

– Nie wymagamy zaświadczenia, zwłaszcza że jego dostarczenie jest praktycznie niemożliwe – mówi Bogusława Świerkot, naczelnik wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach.

Również w opinii resortu pracy wymóg dotyczący przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie ma zastosowania w przypadku rodziców adopcyjnych.

– Ustawa powinna jednak wprost wskazywać, że zaświadczenie nie jest wymagane od tych rodziców – uważa Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dodaje, że rodzice adopcyjni mają czas na złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od daty przysposobienia dziecka, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat.

Konieczność dołączenia zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o becikowe obowiązuje od 1 listopada 2009 r. Jednak od 31 marca 2010 r. wymagania z nim związane zostały złagodzone. Restrykcyjne przepisy o konieczności pozostawania pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu powrócą 1 stycznia 2012 r.

michalina.topolewska@infor.pl