Podatnik 10 stycznia 2008 r. nabył wraz z żoną odrębną własność lokalu mieszkalnego. 10 czerwca 2008 r. lokal ten został sprzedany. W lokalu tym zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia była tylko żona. Podatnik nie był w nim zameldowany. Pozostaje on natomiast z żoną w ustroju ustawowej wspólności majątkowej i lokal był kupiony oraz sprzedany na oboje małżonków. We wniosku o interpretację podatnik zadał pytanie – czy przy sprzedaży tego lokalu może skorzystać z ulgi meldunkowej? Jego zdaniem wystarczy, że tylko jeden z małżonków był zameldowany na pobyt stały w sprzedawanym lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, aby drugi małżonek mógł również skorzystać z ulgi meldunkowej.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jego zdaniem każdy z małżonków, będących z racji wspólności małżeńskiej współwłaścicielami mieszkania, aby skorzystać ze zwolnienia, musi być zameldowany w sprzedanym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. W ocenie organu przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu, w części przypadającej na żonę skarżącego, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, natomiast w części przypadającej na męża będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy. WSA uznał, że skarga jest zasadna. Organy skarbowe złożyły skargę kasacyjną od tego wyroku do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją. Podzielił stanowisko podatnika i WSA w Bydgoszczy. Potwierdził, że wystarczy, aby jeden z małżonków był zameldowany w lokalu, żeby oboje mogli skorzystać ze zwolnienia w postaci ulgi meldunkowej.

 

Od redakcji:

Jest to pierwsze orzeczenie, w którym NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów w sprawie ulgi meldunkowej dla obojga małżonków, przy zameldowaniu tylko jednego z nich. To dobra wiadomość dla wszystkich małżeństw, którym fiskus odmówił już prawa do ulgi meldunkowej. Mogą oni teraz np. złożyć korektę zeznania rocznego wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Wyrok działa również na korzyść tych małżeństw, które dopiero zamierzają skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania lub domu kupionego w 2007 lub w 2008 r. Należy jednak podkreślić, że wyrok NSA zapada w konkretnej sprawie i wiąże tylko w tej sprawie, w której zapadł. Organy podatkowe nie muszą się do niego stosować w innych sprawach podatników, nawet gdy stan faktyczny jest identyczny.